Mərifətullah nə deməkdir?

Mərifətullah nə deməkdir?


Mərifət, tanıma, bilmə deməkdir. Mərifətullah, Allahın Quran bildirdiyi kimi tanıma, sifətlərini, adlarını və bunların sonsuz kamalda olduğunu bilmə, İlahi həqiqətlərə vaqif olma, şəklində yekunlaşdırıla bilər.

Allaha inanan insanın ürəyi imanla nurlanmýþtýr. Bu, kor gözün açılmasında, iþitmeyen qulağı eşitməyə başlamasından çox irəli bir inkiþafla ruhun, Rəbbinə qovuşması, Ona inanması və özünü Onun məxluqu bilməsidir. İndi sıra, Onu tanıma vadisində məsafələr almağa gəlmişdir.

Quran-ı Kərim, möminə daim bacarıq dərsləri verir. Allahın adı ilə başlayır və dərhal Allahın Rəhman və Rahim olduğunu bildirir. Bu bir bacarıqdır, yəni Allahı tanımaqdır; Rəhman və rəhm olaraq.

"Yaradan Rəbbinin adıyla oxu!" Əmri ilə Allah Rəsuluna (s.ə.s..) Və onun þahsýnda da bütün ümmətinə bacarıq sahəsində məsafələr qat etmə əmri verilmişdir. Biz bu emirdeki Rəbb adından dersimizi alaraq, əvvəlcə özümüzdə təcəlli edən ilahi tərbiyəni oxuyuruq. Üzümüzü gözümüzü oxuyuruq; ürəyimizi ruhumuzu oxuyuruq, qanımızı, hücremizi oxuyuruq. Hamısını ən gözəl və ən faydalı şəkildə tərbiyə edən Rəbbimizin rəhmətini, kərəmini oxuyuruq. Oxuduqca onun tərbiyə ediciliðine olan marifetimiz artar. Onun rəhmətinə marifetimiz artar. Lütfkarlığını daha gözəl, daha dəqiq, daha açıq seyr olarıq.

Ayənin davamına keçər, nütfədən yaratýldýðýmýzý ibrətlə düþünürüz. Bizi hər þeyimizle o kiçik þifreniz yerleþtiren və onu açýp hər orqanımızdır yerli yerinə qoyan Rəbbimizin lütfünə, rəhmətinə heyran qalarıq.

Rəbb adı üzərindəki bu düþüncelerimiz bizi Fatihə surəsini götürür. Rəbbimizi, "Rabb-ül-aləmin" olaraq tanıyar. O, bizim Rəbbimiz olduğu kimi, bütün heyvanlar, bitkilər aləminin də Rəbbidir. Sema aləminin, ərz aləminin də Rəbbidir. Melek aləminin, cin aləminin də Rəbbi. Arþýn, Kürsinin, cənnət və cəhənnəmin də Rəbbi. Bunları düþündükçe, onun bacarığına daha da tərəqqi edirik.

Rəbb adı İlahi adlardan yalnız biri. Digər adları və təcəllilərini də eyni şəkildə təfəkkür edirik. Allahı Rəbb olaraq tanýdýðýmýz kimi, Rəzzaq olaraq, Muhyi (həyat verici), Kərim olaraq, Qədr olaraq da tanıyar. Beləcə marifetimiz daha da artar. Sonra, bütün bu adların İlahi sifətlərdən gəldiyini düþünürüz. Marifetimiz sifətləri aləmində derinleþir və geniþlenir. Və sonunda, bütün bu sifətlər bir tək şəxsə aid olduğunu bilməklə tövhid sahəsinə girər, Allahı heç bir məxluquna bənzəməyən, bütün sýfatlarý kimi şəxsiylə da həyat yoldaşı və bənzəri olmayan tək zat olaraq bilirik.

Allahın yaratdığı əşya üzərində elm adamlarının dünya yaratýlalý bəri baş yozmaları və hər gün yeni kəşf bulanmalarý, varlıq aləmini hər keçən gün bir az daha tanımaları göstərir ki bu əsərlərin hamısını yaradan Allahı tanımaq, Onun bacarığını irəliləmənin sonu yoxdur. Peyğəmbər Əfəndimiz (s.ə.s.) mirac möcüzəsinin son duraðýnda, "Mən səni layiqincə tanıya bilmədik." Buyurmaqla, həm bu sahənin sonsuzluðunu, həm də mərifətimizi qətiliklə kafi görməyib ömrümüzün sona qədər bu yolda ilerlememiz lazım olduğunu bizə dərs verir.
REKLAM:
+ 0 -

Şərh Yaz

  • Sayt.Biz
  • Sayt.Biz
  • Sayt.Biz