Sayt.Biz


» » Ruyet nədir? Ruyet haqqında İslam alimlərinin görüşü nə mərkəzdədir?

Ruyet nədir? Ruyet haqqında İslam alimlərinin görüşü nə mərkəzdədir?

Ruyet nədir? Ruyet haqqında İslam alimlərinin görüşü nə mərkəzdədir?


Bir ömür boyu, onun yaratdığı bu kainatdan yenə onun lütf etdiyi bədən ilə istifadə edən və hər biri ayrı bir ilahi lütf olan ağıl, ürək və hissiyatıyla qədər həqiqətlərə həmsöhbət olan insanoðlu, özünü bu qədər lütuflara qərq edən Rəbbini görməyi əlbəttə eşq dərəcəsində arzu edir. İnsan ürəyinə yerləşdirilən bu arzunun cavabı, cənnətdə veriləcək və insan, cənnət ləzzətlərini çox geridə buraxan ən irəli ehsana beləcə ermiþ olacaq. Ruyet haqqında çox münakaþalar cərəyan etmişdir. Onların detalına girməyəcəyik. Ana xəttləriylə, əhl-i sünnə alimləri ruyet haqqdır və caiz olduğunda, mahiyyətinin isə bilinemeyeceðinde ittifaq etmişlər. Dəlalət təriqətlərindən olan Mutəzilə məzhəbində isə ruyet qəbul edilməz.

Hər şeyi ağılla həll etməyə çalışan insanoðlu bu böyük təcəllinin necə olacağına da az baş yormuþ deyil. Gerçəkdə bu sahə Aklım deyil ürəyin, düşüncənin deyil zövqün sahəsinin. Amma, ağıl uzaqdan uzağa da olsa bir şeylər anlamaq, bəzi ipucları tutmaq və təmin olmaq istəyir. Allah Rəsulunun (s.ə.s..) Ifadəsiylə, "Gözlerin görmediði, qulaqları iþitmediði və insan ürəyinə gəlməmiş" bir aləm olan cənnəti və ən böyük bir ilahi rəhmət olan ruyet, bu dünyada necə anlaya bilər və necə qavraya bilərik! Amma insan ağlı rahat dayanmır. Digər aləmdə ehsan ediləcək və ancaq orada zövq edilə biləcək bir həqiqətin əqli izahını bu dünyada istəyir.

Nur külliyyatından Sözlər "Göz bir xassədir ki, ruh bu aləmi o pəncərə ilə seyr edər." buyrulmakla, ruhun başqa aləmləri bu gözə möhtac olmadan da seyredebileceðine işarə edilir. Bunun ən gözəl nümunəsi yuxu hadisəsidir. Məsnəvi-i Nuriyyə də isə "Ruhu cismaniyyətinə galib olan Övliya işləri, hərəkətləri, sürət-ý ruh mizanıyla cərəyan edər." buyrulur. Məlum olduğu kimi, cəhət və istiqamət ancaq bədən üçün söz mövzusu. Ruh üçün ön, arxa, sağ sol kimi sözlər istifadə edilməz. O halda, ruh bədənə qalib olduqda istiqamət və cəhət təhvil verən çıxar və ruh, hər tərəfi birlikdə və birlikdə görə bilər. Necə ki, Allah Elçisi (s.ə.s..), Arxadan gələnləri də eynilə öndəkilər kimi rahatlıqla görürdü.Ehl-i cənnətin ruhları bədənlərinə qalibdir. Bir anda bir çox məkanda birlikdə bulana. Və yenə cənnət əhlinin görmələri də bu dünyadakından çox yüksək səviyyədədir. Aralarında kölgə ilə əsl qədər fərq vardır. Dünyada yalnız maddi əşya görə bilən insan gözü qəbirdən etibarən artıq mələkləri görə bilməyə baþlayacaktýr.

Buna bir də, rüyetteki ilahi yakýnlýðýn nuru əlavə olunduğunda, o kamil ruh, o anda bir feyzə qərq olacaq və rəbbini cəhətdən, məsafədən və şəkildə münəzzəh bir keyfiyyətlə seyr özündən keçəcək və ürəyi nice mənəvi zövqlərin cevelan etdiyi bir ummana dönəcək və o bəxtiyar qul, cənnətdən əldə etdiyi zövqlə müqayisə edilməyəcək qədər irəli bir həzzi, rəbbinin rüyetiyle dadacaq, məst olacaq.

Ustad Bədiüzzaman həzrətləri, vahdetül-bədən meþrebi üçün, "Tevhitte istiðraktýr." buyurur. Bu fani aləmdəki görmə, eşitmə, yemə, içmə qısacası hər şey, əbədiyyət yurdundakilere görə ancaq kölgə dərəcəsində qaldığı kimi, bu dünyadakı istiðrak halının əsli da təriflərə sýðmaz bir ülviyyət ilə, ruyet hadisəsində özünü gösterecektir.Rüyeti müjdələyən bir ayə-i kərimə: "Nice üzlər o gün ýþýldar, parlar; rəbbinə nazirin (onun camalına baxmaqdan). " (Qiyamət surəsi, 22)

Əsrimizin böyük alimlərindən Elmalılı Hamdi Yazır, bu ayənin təfsirində belə buyurur: "Əhli-sünnə, bu baxış, ruyet mənasıyla anlayaraq axirətdə möminlərin Cemalullah rüyetini isbat etmişlər. 'Lenterani'ye (sən məni görə bilməzsən) ayəsinə sarılan Mutəzilə bu baxış intizar (gözləmə) mənasına HAMLIN eylemiþlerdir. Halbuki məqsədə çatmayan İntizar nəticəsi Neth deyil, inkisari-ý xəyal və ağrılı-(dir) "ləntərani," sən məni görə bilməzsən "mənasını verir. Cənabi-Haqqdan, ruyet tələb edən Musa əleyhissəlama bu ilahi kəlamla cavab verilmiş. Füsus þarihi, qiymətli elm və fikir adamı Əhməd Avni bəy, Musa alehisselâmýn ruyet tələb etməsini ruyet dəlil olduğunu bəyan edir və buyurur ki: ruyet mühal olsaydı, Musa (as) belə bir sorğu etməzdi. "

Əhməd Avni bəy, ruyet halında adamın özündən keçəcəyini, özündə varlıq naminə bir şey kalmayacaðýný, ilahi təcəlliyə və yakýnlýða qərq olacağını ifadə edərək cənnətdəki ruyet üçün əhəmiyyətli işarələr verir.

Rü'yetle əlaqədar bir ayə-i kərimə: "Yaxşı işlər görənlər üçün daha gözəl cavab, bir də çox vardır." (Yunus Surəsi, 26) Ayədə keçən "çox" sözünü, Allah elçisi (a.s.m.), "Rahman camalına nəzər" şəklində təfsir etmişlər.
Hörmətli Ziyarətçi, sayta qeydiyyatsız istifadəçi kimi daxil olmusunuz. Sayta Qeydiyyat ol saytdan daha rahat istifadə edə bilərsiniz.
Adınız: *
E-Posta adrəsiniz: *
Şəkildə göstərilən hərf və ya rəqəmi yazın: